กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับทุนจากกองทุน ประจำปี 2556( คลิกที่นี่ ) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (Asean Community 2015) ( คลิกที่นี่ ) ประชาคมอาเซียน ม.รามคำแหง( คลิกที่นี่ ) มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ( คลิกที่นี่ ) จะเป็นมืออาชีพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างไร (คลิก) ติดตามชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทาง ETV ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. รายการเด่นทางสถานีโทรทัศน์ ETV ( คลิกที่นี่ ) วีซีดี รายการ ETV ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ (o-net) พร้อม CD-ROM เอ... ...เปลี่ยนแปลงตนเองแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง...
 
 
 
 
ถ้ายังไม่สะดวกสมัครสมาชิก ให้ใช้รหัสนี้ก่อนค่ะ
username    she123
password     he456


คณิตศาสตร์

รายละเอียดของบทเรียน >

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น
1. การบวกและการลบจำนวนเต็ม
2. เรื่องรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
3. เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การเลื่อนขนาน
4. เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน
5. เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การหมุน
6. เรื่องกราฟ
7. เรื่องความน่าจะเป็น

 
 
ภาษาไทย

รายละเอียดของบทเรียน >

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย
๑. กลเม็ดเคล็ดลับกับภาษาไทย
๒. เรื่องอ่านแล้วคิดพินิจความ
๓. เรื่องประโยค
๔. เรื่องภาษากับเหตุผล
๕. เรื่องภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ
๖. เรื่องพินิจวรรณกรรม
๗. เรื่องมาแต่งโคลงสี่สุภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม. ต้น
- การดู
- การเขียน
- การฟัง
- หลักการใช้ภาษา
- การอ่าน

 
 
ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของบทเรียน >

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- หมวด Grammar
- หมวด Vocabulary
- หมวด Situation
- ผู้เรียนสามารถเลือกทำข้อสอบในแต่ละหมวด หรือจะเลือกทำข้อสอบแบบรวมทั้ง 3 หมวดข้างต้นก็ได้
- ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความยาก - ง่ายของข้อสอบที่ต้องการ หรือเลือกความยากง่ายแบบคละกันก็ได้
- สามารถเลือกจำนวนข้อสอบที่ต้องการทำได้ตั้งแต่ 5, 10 ,20 หรือ 30 ข้อ

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Talking on the Phone (การพูดทางโทรศัพท์)
Location / Direction (การหาที่ตั้งและการบอกทิศทาง )
Job Interview (การสัมภาษณ์งาน)
Buying and Selling (การซื้อและการขาย)

บทเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. Accent (สำเนียงภาษา)
2. Affixes (การสร้างคำ)
3. Guessing Meaning by Context Clues (การเดาความหมายจากบริบท)
4. Sentence Analysis (การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค)
5. Simple Sentence (ประโยคความเดียว)
6. Connectors (คำเชื่อม)
7. Compound and Complex Sentence (ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน)
8. Reading for Main Ideas (การอ่านเนื้อหาเพิ่อจับใจความสำคัญ ใจความสนับสนุน และสรุป)
9. Reading for Inference & Implication (การสรุปความจากบทอ่าน/การตีความจากบทอ่าน)
10. Tone/Mood/Attitude/Felling (การเข้าใจน้ำเสียง อารมณ์ ทัศนคติ และความรู้สึก)

 
 
สังคม

รายละเอียดของบทเรียน >

บทเรียนสาระเศรษฐศาสตร์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
3. ระบบเศรษฐกิจ
4. รายได้ประชาชาติ
5. การเงิน
6. การคลัง
7. การธนาคาร
8. ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืดและวัฏจักรเศรษฐกิจ
9. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
10. การค้าระหว่างประเทศ
11. การเงินระหว่างประเทศ
12. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
13. เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
14. คุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

บทเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. หลักธรรมและความสอดคล้องของคำสอนในศาสนาต่างๆ
2. โยนิโสนมสิการ
3. ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
4. กฏหมายรัฐธรรมนูญ
5. กลไกราคากับการจัดสรรทางเศรษฐกิจ
6. เงินเฟ้อ , เงินฝืด
7. ตัวชี้วัดกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
8. โครงสร้างทางสังคม
9. อารยธรรมตะวันออก
10. อารยธรรมตะวันตก
11. ความร่วมมือและการประสานประโยชน์ในการสร้างสันติภาพโลก
12. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
13. ภูมิสารสนเทศ
14. แผนที่
15. วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

บทเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. เวลากับประวัติศาสตร์
๒. วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
๔. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
๕. ภูมิสารสนเทศ
๖. แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๗. ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 
 
วิทยาศาสตร์

รายละเอียดของบทเรียน >

วิทยาศาสตร์น่ารู้
บทที่ 1 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : ระบบสุริยะ
บทที่ 3 : เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
บทที่ 5 : โมเม้นต์
บทที่ 6 : แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 7 : ไฟฟ้าอย่างง่าย
บทที่ 8 : งานและพลังงาน
บทที่ 9 : ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 10 : ปรากฏการณ์เรือนกระจก
บทที่ 11 : สารละลาย
บทที่ 12 : การเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 13 : เซลล์
บทที่ 14 : พันธุกรรม
บทที่ 15 : เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 16 : การผสมเทียม
บทที่ 17 : ระบบนิเวศ

บทเรียนบนเว็บสาระชีววิทยา ม.ปลาย
เรื่องที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
เรื่องที่ 3 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
เรื่องที่ 4 ระบบประสาท
เรื่องที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
เรื่องที่ 6 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 7 ยีนและโครโมโซม
เรื่องที่ 8 เทคโนโลยีทาง DNA

สนุกกับฟิสิกส์ ม.ปลาย
1. คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
2. การแทรกสอดของคลื่น
3. การเคลื่อนที่ 1 มิติ และการเคลื่อนที่ 2 มิติ
4. การเปลี่ยนรูปพลังงานระหว่างพลังงานความร้อนกับพลังงานกล
5. เวกเตอร์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
6. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
7. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
8. พลศาสตร์ของของไหล

บทเรียนสาระเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. โครงสร้างอะตอม
2. พันธะไออนิกและพันธะโลหะ
3. พันธะโควาเลน
4. โมล
5. การไทเทรดกรด-เบส
6. เซลล์กัลวานิก
7. เซลล์อิเล็กโทรไลต์

โลกและดาราศาสตร์
1. ธรณีภาค
2. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

 
 
งานอาชีพ/เทคโนโลยี

รายละเอียดของบทเรียน >

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การทำโครงงานโดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Project)
2. การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเสนอผลงาน (ICT as Tools)
3. การนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิตอล (Digital Content)
4. การทำบัญชีอย่างง่าย การคิดต้นทุนขาย และการกำหนดราคาขาย
5. การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
6. การขยายพันธุ์พืช
7. การซ่อมแซมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบ้าน

 
 
 
                         
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40 โทรสาร : 0-2354-5741 อีเมล์ : cet_moe@yahoo.co.th