กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับทุนจากกองทุน ประจำปี 2556( คลิกที่นี่ ) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (Asean Community 2015) ( คลิกที่นี่ ) ประชาคมอาเซียน ม.รามคำแหง( คลิกที่นี่ ) มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ( คลิกที่นี่ ) จะเป็นมืออาชีพด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างไร (คลิก) ติดตามชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทาง ETV ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. รายการเด่นทางสถานีโทรทัศน์ ETV ( คลิกที่นี่ ) วีซีดี รายการ ETV ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ (o-net) พร้อม CD-ROM เอ... ...เปลี่ยนแปลงตนเองแล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง...
 
 
Pagevisit
 

ภารกิจ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา มีชื่อย่อว่า ศทศ. ตั้งอยู่บนเลขที่ 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจสำคัญคือ การจัดผลิตเผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์  เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งให้ความรู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผลิตรายการแก่หน่วยงานเครือข่าย

ปัจจุบันศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ห้องตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit) ห้องประชุมขนาดต่างๆ มีชุดถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบกล้องเดี่ยว (ENG) และแบบหลายกล้อง (EFP) ดังนั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนและการให้บริการหน่วยงานภายนอกที่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือเพื่อการตัดต่อรายการโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การบริหารจัดการหน่วยงาน
1. การบริหารงาน (
Management) 
ให้ความสำคัญกับ
- 
การทำงานที่เป็นระบบ (
System) มีความยืดหยุ่น กรอบการทำงานชัดเจน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 
- การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจัดประชุมศูนย์ฯ ทุก 2-3 เดือน ดูแลการรับส่งหนังสือระหว่าง ศท. กับ ศทศ.ระบบโทรศัพท์ภายใน ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับศูนย์ฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ บนถนนหลวง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ศท. และการจัดทำระบบการประชุมทางไกลระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
- การจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) ทั้งแผนการพัฒนาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนการพัฒนาบุคลากร แผนป้องกันน้ำท่วม แผนการประหยัดพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งการจัดทำ 5 ส และการจัดทำระบบ 
KM
- 
การพัฒนาฐานข้อมูล  การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) และการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
- การบริหารเรื่องสำคัญๆ อาทิ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ การใช้ศักยภาพของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) ให้เต็มประสิทธิภาพและระบบซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
2. บุคลากร (
Man) 
ให้ความสำคัญกับ
- การทำงานเป็นทีม  มีการมอบหมายความรับผิดชอบ ทั้งหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ทุกคน
- การสร้างคน พัฒนาคน  เพื่อการโปรโมทคนทำงานที่มีศักยภาพสูงให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารต่อไป
- การจัดทำรายละเอียดของงาน 
(Job description : JD) ของบุคลากรแต่ละคน เพื่อให้ทราบขอบข่ายของงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
- แผนพัฒนาบุคลากรแต่ละคน  อาทิ การพัฒนาด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น
- ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรทุกคน  และการพิจารณาความดีความชอบขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (พฤติกรรม หน้าที่หลักและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)
3. งบประมาณ (
Money) 
ให้ความสำคัญกับ
- การจัดทำแผนของบประมาณรายปี ทั้งแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาว (3-5 ปี) โดยเฉพาะการจัดทำคำของบประมาณปี 2557 ทั้งงบปกติเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์ และงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- การจัดหางบประมาณของปี 56 ที่เป็นงบเหลือจ่ายปลายปี เพื่อการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) ที่มีปัญหาฝนตกและมีน้ำรั่วซึมจากหลังคาหยดลงใส่เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ทำให้เกิดความเสียหาย

4. วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
ให้ความสำคัญกับ
- ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) โดยการสำรวจศักยภาพของหน่วยงานว่ามีห้องผลิตรายการ ห้องตัดต่อรายการ เครื่องมืออุปกรณ์จำนวนเท่าใด ฯลฯและพื้นที่โดยรอบ (บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน)

- การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์บางส่วนของ 357 ล้าน และครุภัณฑ์งบ 181 ล้าน เร่งดำเนินการให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว
- การสำรวจอุปกรณ์เก่าที่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพื่อจำหน่วยโดยการขายทอดตลาดและเพื่อการบริจาค เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล  การบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ห้องผลิตรายการ 
ห้องตัดต่อรายการ ห้องประชุม ฯลฯ เพื่อรวบรวมชั่วโมงการใช้งานในแต่ละไตรมาส และแต่ละปีงบประมาณ
- การจัดทำแผนพัฒนาครุภัณฑ์ในระยะยาว (แผน 3-5 ปี) ไว้ล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมและการซ่อมบำรุง เป็นต้น
- การจัดทำแผนการซ่อมบำรุง และแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ห้องผลิตรายการ ห้องตัดต่อรายการ ฯลฯ ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้การใช้งานและการบริการหน่วยงานเครือข่ายภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การใช้เครื่องมือสร้างฉากเสมือนจริง
 (Virtual Studio Set) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกเหนือจากเรื่องของการจัดการ คน เงิน และอุปกรณ์แล้ว อาคารสถานที่ก็มีความสำคัญ โดยบริหารจัดการห้องทำงานต่างๆ ภายในอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ตามหลัก 5 ส และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้ดูสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่น่าอาศัย เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกคน


                         
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40 โทรสาร : 0-2354-5741 อีเมล์ : cet_moe@yahoo.co.th