Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 20, 2018

Social Media

กอปศ.ไฟเขียวตั้งสถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

Written by  Mar 15, 2018

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสููตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผลเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถาบันนี้จะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่ไม่เป็นส่วนราชการ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการที่เหมาะสม มีคุณภาพในการทำงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันทั้งนี้เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง “สถาบันหลักสูตรฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ อาทิ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน และประเมินการใช้หลักสูตร นอกจากนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร คลังองค์ความรู้ และรวบรวมสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ตำรา หนังสือ โดยจะรวบรวมสื่อโดยระบบดิจิตอลทั้งสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสื่อที่สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มเติม โดยจะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ต่อไป ทั้งนี้สถาบันหลักสูตรฯ จะดูแลหลักสูตรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ม.ปลายสายสามัญ เพื่อรักษามาตรฐานขั้นต่ำของการศึกษา ส่วนจะนำหน่วยงานไหนที่ซ้ำซ้อนเข้ามาภายใต้สถาบันหลักสูตรฯ หรือไม่ อย่างไรนั้น จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับเงินรายได้ของสถาบันหลักสูตรฯ จะมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน” นางยุวดี กล่าว ด้าน นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า ขณะนี้สภาพของความรู้ และการเรียนรู้เปลี่ยน โลกอนาคตต้องใช้สมรรถนะ ประกอบกับการเรียนรู้จากดิจิทัลก็เป็นเครื่องมือสำคัญและมีสื่อใหม่ๆ มากมาย ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนจากการเรียนเนื้อหาสาระไปสู่ฐานสมรรถนะ ซึ่งสถาบันที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นองค์กรที่รวมเรื่องหลักสูตร และการประเมินภายใน ในที่สุดแล้วคงไปกระทบกับโครงสร้างแต่เป้าหมายไม่ใช่เป็นการปรับโครงสร้าง แต่เป็นการปรับงานที่ต้องทำ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรใหม่นี้ก็ควรเป็นพนักงานราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ทั้งนี้ กอปศ.ตั้งเป้าหมายจัดทำ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในปี 2561 นี้ ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments