Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 20, 2018

Social Media

แนะนำรายการต่างๆ ทางสถานี ETV

Written by 

 

ETVlogo
สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (
ETV)
 

http://www.etvthai.tv 

ลำดับ

ชื่อรายการ

ระบบ

การ

ศึกษา

เนื้อเรื่องย่อ

1

สมุนไพรน่ารู้

อัธยาศัย

นำเสนอลักษณะทั่วไปของสมุนไพรแต่ละชนิด วิธีการใช้และสรรพคุณ

2

วิถีอาเซียน

อัธยาศัย

ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก

3

เรียนนอกรั้ว

อัธยาศัย

นำเสนอศาสตร์พระราชาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4

Young ทำดีตามพ่อสอน

อัธยาศัย

นำเสนอคำสอนของในหลวง ร.9 เป็นแนวทางให้เด็ก และเยาวชน นำไปปฏิบัติและเรียนรู้พระจริยวัตรของพระองค์พระองค์

5

เมืองหุ่นยนต์

อัธยาศัย

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ ออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ (บันเทิงสำหรับเด็ก)

6

สยามอดีต

อัธยาศัย

ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

7

ยักษ์คู่ รู้วิทย์

อัธยาศัย

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (6-12 ปี)

8

จุดประกาย Sci Kids

อัธยาศัย

รายการวิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็ก

9

ค้าขายไฮเทค

อัธยาศัย

ให้ความรู้การซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ (IT)

10

ห้องเรียนดนตรีไทย

อัธยาศัย

ให้ความรู้เกี่ยวกับระนาดของโลกและสอนระนาดเอก(ดนตรีไทย) เบื้องต้น

11

ทำได้ ใช้เอง

อัธยาศัย

สอนทำเครื่องหนังโดยเน้นแฮนด์เมค (Handmade) เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

12

สายใย กศน.(ปี 2560)

พัฒนาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน. และให้ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กศน.

13

พัฒนาครู

พัฒนาบุคลากร

เทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู กศน.โดย ผศ. ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์

14

คณิตศาสตร์ กศน. ม.ต้น(ชุด Math My Life)

นอกระบบ

ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15

วิทยาศาสตร์ กศน. ม.ต้น(ชุด เรียนวิทย์ติดจอ)

นอกระบบ

ติวข้อสอบหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16

เตรียมสอบ GAT/PAT(ชุด PAT JAPAN)

นอกระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย PAT ภาษาญี่ปุ่น

17

ติวเข้มเติมเต็มความรู้

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มีสารคดีคั่นแทรกเป็นช่วง)

18

ติวเข้มเติมเต็มความรู้

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19

ติวเข้มเติมเต็มความรู้(ติว O-NET) วิชาภาษาไทย

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20

ติวเข้มเติมเต็มความรู้(ติว O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21

ติวเข้มเติมเต็มความรู้(ติว O-NET) วิชาคณิตศาสตร์

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22

ติวเข้มเติมเต็มความรู้(ติว O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23

ติวเข้มเติมเต็มความรู้(ติว O-NET) วิชาสังคมศึกษา

ในระบบ

ติวข้อสอบ ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24

สโมสรสุจริต

อัธยาศัย

ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

25

รุ่นใหญ่ไกลโรค (ชุด 2)

อัธยาศัย

นำเสนอโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้สูงอายุ ท่ายืดเหยียดและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

26

รอบรู้ภัยพิบัติ (ปี 2)

อัธยาศัย

ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ

27

กศน.บอกต่ออาชีพ (ปี 2)

อัธยาศัย

นำเสนอการประกอบอาชีพ 3 กลุ่มอาชีพ คือ

1. อาชีพช่างพื้นฐาน

2. อาชีพที่ใช้เงินลงทุนน้อย

3. อาชีพที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน

28

I-Style Science

อัธยาศัย

ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

29

รู้ทันสื่อ

อัธยาศัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อที่มีอยู่รอบตัวไม่ให้หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อ

30

รู้รักษ์ ' พลังงาน

อัธยาศัย

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน

31

ข่าวการศึกษา (3 ช่วง)

อัธยาศัย

นำเสนอข่าวด้านการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและนโยบายการบริหาร

32

สรุปข่าวการศึกษา

อัธยาศัย

สรุปข่าวการศึกษา

33

พ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชน

อัธยาศัย

นำเสนอโรงเรียน - สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำแนวทางโครงการตามพระราชดำริ และศาสตร์พระราชา นำไปประยุกต์เป็นเนื้อหาสู่กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การออม การสหกรณ์การอนุรักษ์

34

Yes, I can do it.  เพราะฉัน(อยากรู้) ภาษาอังกฤษ

อัธยาศัย

ส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ทำงานบริการ

ต่าง ๆ

35

มิงกาลาบา มาพูดพม่ากันเถอะ

อัธยาศัย

ส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

36

สวัสดี...บาฮาซา

อัธยาศัย

ส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) เพื่อการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

37

Doctors'n Kids พิชิตโรค

อัธยาศัย

นำเสนอความรู้ทางกุมารแพทย์ เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพเด็กอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งครอบครัว รวมถึงความรู้ด้านสิทธิในการเข้าถึงประโยชน์ทางการแพทย์ที่ผู้ชมจะได้รับ

 

Last modified on Monday, 19 March 2018 10:16

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments