Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 19, 2018

Social Media

ทปอ.สรุปยอดแอดมิสชั่นส์ 54,782 ราย

Written by  Jun 18, 2018

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทปอ.เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ชุด เพื่อร่วมกันหาข้อเท็จจริง ผลดี ผลกระทบ ปัญหา ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเร็ว ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธาน ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ชุดจะประสานกันทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากนี้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า นโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS นั้น ทปอ. จะมุ้งเน้น การหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสมัครให้มากที่สุด โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนจะมีการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดให้การจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาให้มากขึ้น โดยเวทีดังกล่าวจะสามารถเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ตามเวทีประชุมดังกล่าวเตรียมกำหนดจัดครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรายละเอียดการจัดจะแจ้งทราบต่อไป ประธาน ทปอ. ยังกล่าวถึงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 4 ประเภท Admission ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.2561 จำนวนที่นั่ง 83,953 คน ใน 3,303 สาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 62 แห่ง โดยระบบได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา เวลา 23.59 น. โดยการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพบว่ามีจำนวนผู้สมัครรวม 54,782 คน และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 4 ก.ค.2561 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. ตามกำหนดการของแต่ละสถาบัน และในกระบวนการสุดท้าย ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 19 ก.ค. นอกจากนี้ ทปอ. ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 1 รอบ คือ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือน ก.ค.นี้ “ทปอ. ยังคงมีปณิธานสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้เด็กไทยได้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดีต” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์ 17 มิถุนายน 2561

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments