Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 19, 2019

Social Media

ราชภัฏร่วมมือสสวท.ยกระดับครูวิทย์

Written by  Jan 09, 2019

ราชภัฏ 38 แห่งร่วมมือ สสวท. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาจารย์สอนวิทย์ เพื่อตอบโจทยการเรียนการสอนในอนาคต  7 ม.ค. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ทั้ง 38 แห่ง ได้เข้าพบศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ให้สามารถสอนได้จริง และตอบโจทย์ของโลกในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปรับการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมรภ.หมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล นอกจากนี้การจัดทำหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของมรภ.ในปัจจุบัน ที่มีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนาครู หากได้ร่วมมือกับ สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่โดยตรง ก็จะทำให้เกิดเป็นพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยใช้ STEM Education เป็นหลัก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป ด้านศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สสวท. ในฐานะหน่วยงานที่มีความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ ยินดีที่จะช่วยพัฒนาครูและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิชา Coding หรือวิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ซึ่งมีความสำคัญต่อการบูรณาการการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการจัดทำหลักสูตรร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเด็กโดยตรง รวมถึงเป็นการสร้างครูเพื่อตอบโจทย์แนวทางการเรียนการสอนในอนาคตข้างหน้าด้วย

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments