14 1
1

ชุดแต่งกายประจำชาติไทย

“ชุดไทยพระราชนิยม”
         1    2 4
ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า

เรียกว่า ลองยี (Longyi)
  1 2 3
ชุดแต่งกายประจำชาติลาว                1           2        4

ชุดแต่งกายประจำชาติเวียดนาม

อ่าวหญ่าย (Ao dai) 

       1       2    
ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา

คือ ซัมปอต (Sampot) หรือผ้านุ่งกัมพูชา
      1   4
ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์  1     2    3

ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย

ผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu)

ชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) 

  1   1     3
ผ้าซิ่น หรือ ซิ่น เป็นผ้านุ่งของผู้หญิง มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ทั้งขนาด การนุ่ง และลวดลายบนผืนผ้า ผ้าซิ่นนับเป็นความภาคภูมิใจ อย่างหนึ่งของหญิงไทย ในสมัยโบราณ การทอผ้าเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้า แม่จะสั่งสอนให้ลูกสาวฝึกทอผ้าจนชำนาญ แล้วทอผ้าผืน งามสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีต่างๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงจึงเป็นเหมือนการแสดงฝีมือของตนให้ปรากฏ ผ้าซิ่นที่ทอได้สวยงาม มีฝีมือดี จะเป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ผ้าซิ่นของไทยมักจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะ อย่างแรกคือ ผ้าซิ่นสำหรับใช้ทั่วไป มักจะไม่มีลวดลาย ทอด้วยผ้าฝ้าย หรือด้ายโรงงาน (ในสมัยหลัง) อาจใส่ลวดลายบ้างเล็กๆ น้อยๆ ในเนื้อผ้า อีกอย่างหนึ่ง คือผ้าซิ่นสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษ มักจะทอด้วยความประณีตเป็นพิเศษ มีการใส่ลวดลาย สีสันงดงาม และใช้เวลาทอนานนับแรมเดือน
ขนาดและลักษณะของผ้าซิ่นนั้น ขึ้นกับฝีมือ รสนิยม ขนบการทอในแต่ละท้องถิ่น และยังขึ้นกับขนาดของกี่ทอด้วย การทอผ้าด้วยกี่หน้าแคบ จะได้ผ้า ที่แคบ ผ้าซิ่นสำหรับใช้จริง
จึงต้องนำมาต่อเป็นผืนให้กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ผ้าซิ่นในปัจจุบันจะทอด้วยกี่หน้ากว้าง ไม่ต้องต่อผืนอย่างในสมัยโบราณ อีกต่อไป
ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์   1   2   3

ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน

ชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu)

ชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจู กุรุง (Baju Kurung)

 

  1  2   3
ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย

เกบาย่า (Kebaya)
  1  2  32

2

   (TOP)
         31             30 www.ceted.org             19                   23