14 1

1        2

3         4 

5  8
 7    9
          11     10      

คลิกชม VDO แนะนำดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติ กลุ่มประเทศ ASEAN (Association of South East Asian Nations)
ประเทศในกลุ่ม ASEANประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พม่า พูดกันถึงดอกไม้ประจำชาตินั้นจริงๆ แล้วไม่มีอะไรบอกกว่าแบบเป็นทางการเท่าไหร่ แต่ก็อาศัยความหมายของต้นไม้ต้นๆ นั้นของแต่ละชาติมาตีความ และนำดอกของต้นนั้นมาแทนสัญลักษณ์ของประเทศตนเอง
1

  ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia (ส้านชะวา)
  เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม

2

  ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน เป็นดอกไม้ประจำชาติของ   ราชอาณาจักรกัมพูชา
  ลำดวนเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง   เพราะมีความหมายแฝงถึงความสดชื่นและกลมกลืน
  กลิ่นหอมเย็นมาก ลำดวนเป็นต้นไม้สำหรับสุภาพสตรี   และควรปลูกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ของตัวบ้าน   ที่สำคัญต้องปลูกวันพุธด้วย

3

  ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis
  เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

4

  Dok Champa    ดอกจำปา
 ในไทยเราจะรู้จักกันในนาม ลีลาวดี หรือชื่อเก่าคือ ลั่นทมนั่นเอง
  เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  คนโบราณมีความเชื่อว่า ต้นลั่นทมนั้นไม่ควรปลูกในบ้าน
  ด้วยที่มีชื่อไปพ้องกับคำว่า ระทม ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก, ทุกข์ใจ
  จึงได้มีการเรียกชื่อ เสียใหม่ให้เป็นมงคล ว่า ลีลาวดี ทั้งนี้ไม่ได้มีการ
   กำหนดเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด ซึ่งจริงๆ แล้วชื่อว่า “ลั่นทม” นั้นได้มาจากชื่อ “นครธม”
  สมัยที่ไทยไปตีได้เมืองนี้มา ที่นั่นปลูกต้นไม้ชนิดนี้มาก   จึงนำกลับมาปลูกที่ไทย

4

  Hibiscus มีชื่อไทยที่สง่างามว่า ชบา
  ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย
  ชบา และ พู่ระหง ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิด เชื่อกันว่าจะช่วย ส่งเสริมให้สูงส่ง และ สง่างาม
   ดั่งพู่ระหงแก่ผู้อยู่อาศัย ทิศเหมาะสมคือตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน
   ใครปลูกก็ได้ แต่ควรปลูกวันพุธ

6

  Padauk นั้นมีชื่อไทยว่า ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า
  ในไทยนั้นดอกประดู่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ กองทัพเรือ
  เราจะเรียกลูกทัพเรือว่าเป็นลูกประดู่ที่เราคุ้นเคยกัน
  ต้นประดู่นั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดระยอง ด้วย
  รวมทั้งสถานศึกษาอีกหลายแห่ง
  ประดู่ เป็นไม้มงคล เชื่อว่าก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ สามัคคี
  เพราะประดู่นั้นต้นสูงใหญ่มากๆควรปลูกในทิศตะวันตกของตัวบ้าน
  และปลูกในวันเสาร์ คนที่ปลูกจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
  ถ้าเป็นผู้กระทำความดีอันยิ่งใหญ่ จะยิ่งช่วยเสริมเข้าไปอีก

7

  Sampaguita Jasmine หรือดอกมะลิ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

7

  Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า
   เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

8

   ราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำ ราชอาณาจักรไทย
   เป็นไม้มงคล ด้วยที่ว่าแต่ก่อนนั้นเราจะรู้จักต้น ราชพฤกษในชื่อต้น คูน
   เชื่อกันว่า ราชพฤฤกษนั้นเป็นต้นไม้แห่งเกียรติมีศักดิ์ศรี การปลูกควรปลูก
   ในทิศตะวันตกเฉียงใต้  และควรปลูกในวันเสาร์ ผู้ปลูก จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ  
   ถ้าเป็นผู้กระทำความดีอันยิ่งใหญ่   จะยิ่งช่วยเสริมเข้าไปอีก

9

  Lotus หรือ บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  เป็นพืชมงคล เพราะเชื่อกันความหลักพุทธศาสนาว่า
  บัวที่โผล่พ้นจากน้ำนั้นเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลศทั้งปวง รวมถึงความบริสุทธิ์
  และความผูกพันดั่งสายใยของบัวนั่นเอง การปลูกควรปลูกในวันพุธ
  ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน ถ้าผู้ปลูกเป็นคนที่เกิดปีจอด้วยจะดีมาก
  เพราะบัวคือดอกไม้ประจำปีเกิดของผู้เกิดปีจอ
 

1    2    3

   (TOP)
         31             30 www.ceted.org             19                   23