14 1

ประเทศอินโดนีเซีย

สกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียเป็นสกุลเงิน  รูเปียห์ (Rupiah)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ
8,900 - 9,030 รูเปียห์
สกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah) 1,000 รูเปียร์ (IDR) แลกเป็นเงินไทย
อยู่ที่ 3.6819 บาท (25.9.53)

2

ประเทศมาเลเซีย
เงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ
ริงกิตมาเลเซีย (RM)
ดอลลาร์มาเลเซีย
 แบ่งเป็น 100 เซ็น
อัตราแลกเปลี่ยนของริงกิตกับดอลลาร์สหรัฐ   คือ  
RM 3.80 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
11.1904 บาท = 1 ริงกิต
2
ประเทศฟิลิปปินส์

สกุลเงิน Philippine peso
เงินเปโซของฟิลิปปินส์ (PHP)

1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 42.75 เปโซ่
0.7463 บาท = 1 เปโซฟิลิปปินส์

2
ประเทศสิงค์โปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์

ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์

24.6159 บาท = 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

2
ประเทศไทย

เงินบาท (ตัวละติน: Baht ; สัญลักษณ์: ฿ ; รหัสสากลตาม
ISO 4217: THB) เป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทย

    30.25 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

1
ประเทศบรูไน
ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ
1.37 / 1 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือ ประมาณ
23.98 บาท / 1 ดอลลาร์บรูไน 
บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไน
 มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ ่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 23.95บาท   / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
2
ประเทศเวียดนาม
ด่ง เวียดนาม คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 400-500 ด่งต่อบาท หรือ
ประมาณ 16,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ
3
ประเทศลาว

กีบ ลาว เป็นหน่วยเงินของประเทศลาว ( อักษรย่อ LAK)
หนึ่งกีบมี 100 อัด ลาว ในปี พ.ศ. 2522 เกิดการ
ปฏิรูปค่าเงินขึ้น โดยเปลี่ยน 100 กีบแบบเก่าให้เท่ากับ
1 กีบในปัจจุบัน

 8,130   กีบต่อ  1  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ)
 1 บาท  จะแลกได้ประมาณ  500  กีบ

 

5
    ประเทศพม่า

จ๊าด  (Kyat)  เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า

กรุงเทพฯ  1 ดอลลาร์สหรัฐ  แลกได้  6.4650 จ๊าด

หรือ  25 - 30 จ๊าด ต่อ 1 บาท

 

2
   ประเทศกัมพูชา

งินกัมพูชาเป็นเงินสกุลเงินเรียล (Riels)

1 เรียล = 1 สตางค์ ,1,000 เรียล = 10 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่า US ประมาณ  
3,700 - 3,800 เรียล

 

2

 

                                           

(TOP)
31             30 www.ceted.org             19                   23