กลไกการเพิ่มความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช

      กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3
(C3 - Plant)
     ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงในวัฎจักรคัลวินของพืชจะได้
สารประกอบคงตัวชนิดแรก คือ PGA ซึ่งเป็นสารประกอบ
ที่มีคาร์บอน 3 อะตอม จึงมักมีผู้เรียกการตรึง CO2
โดยวิธีนี้ว่า C3 – Pathway และเรียกพืชที่มีการตรึง CO2
แบบ C3 – Path wayว่าพืช C3 (C3 - Plant)
     กลไกการตรึง CO2 ของ พืช C3 นั้น RuBP
ซึ่งเป็นตัวรับ CO2 นี้จะรวมกับ CO2 ได้ต้องมี
เอนไซม์ไรบูโลสฟิสฟอสเฟต คาร์บอกซิเลส ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นช้า แต่มีพืชบางชนิดในเขตร้อน
มีวิวัฒนาการที่สามารถ ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
นอกเหนือจากวัฎจักรคัลวิน และสามารถสังเคราะห์
ด้วยแสงได้ดีถึงแม้จะมี CO2 น้อยมาก
คุณอยู่ที่หน้า :  กลไกการเพิ่มความเข้มข้น หน้าที่ 22/46