เซลล์ประสาท

     ใยประสาทที่ยาวซึ่งมักเป็นแอกซอน จะมีเยื่อไมอีลิน
หุ้มเยื่อไมอีลินนี้มีสารพวกลิพิดเป็นองค์ประกอบทำให้
ประจุไฟฟ้าผ่านไม่ได้

     เยื่อไมอีลีนถูกสร้างจากเซลล์ชวันน์ (Schawaan cell)
ซึ่งอยู่แนบชิดกับใยประสาททำให้เกิดรอยต่อระหว่าง
เซลล์ชวันน์กับใยประสาท บริเวณนี้จึงเป็นร่อง
ตามแนวเส้นรอบวงของใยประสาท เรียกตำแหน่งนี้ว่า
โหนดออฟแรนเวียร์ (node of ranvier) มีผลทำให้
ประจุไฟฟ้าผ่านได้
คุณอยู่ที่หน้า :  ระบบประสาท / เซลล์ประสาท หน้าที่ 09/41