การเกิดกระแสประสาท

     การที่ระบบประสาทจะทำงานได้นั้น จำเป็นต้องมี
สิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณผิวหนัง
ทั่วร่างกายหรืออยู่ที่อวัยวะรับความรู้สึก

ตา - หู - จมูก - ลิ้น - และกายสัมผัส

      สิ่งมีชีวิตสามารถรับความรู้สึกต่างๆ และรับรู้
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกได้ โดยหน่วยรับสัมผัสดังกล่าว

     เมื่อมีสิ่งเร้ากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก (receptor)
แรงพอจะเกิดกระแสประสาทซึ่งมีลำดับขั้นตอน ดังนี้
คุณอยู่ที่หน้า :  การทำงานของระบบประสาท / การเกิดกระแสประสาท หน้าที่ 14/41