การสืบพันธุ์ของสัตว์
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของผึ้ง
 • ถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิกับตัวอสุจิได้ ไซโกต
  จะเจริญเป็นผึ้งตัวเมียเท่านั้น อาจเป็นผึ้งราชินี
  หรือผึ้งนางพญา (Queen) และผึ้งงาน (Worker)
  โครโมโซมของผึ้งตัวเมียจึงเป็นดิพลอยด์ (2 n)
 • ถ้าไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิกับตัวอสุจิ ไข่นั้น
  จะเจริญเป็นผึ้งตัวผู้ (Drone) ซึ่งเรียกว่า
  พาร์ทีโนจีนีซิส (Parthenogenesis) โครโมโซม
  ของผึ้ง ตัวผู้ จึงเป็น แฮพอยด์ (n) เสมอ
 • ภาวะปกติ ตั๊กแตนกิ่งไม้, ไรน้ำ, เพลี้ย
  ไข่จะเกิดพาร์ทีโนจีนีซีสจะได้เป็นตัวเมีย
 • ภาวะไม่เหมาะสม ไข่เจริญเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย
  เท่าๆ กัน และมาปฏิสนธิกันแล้วตัวเมียจะให้ไข่
  ที่มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้ง
  ขาดแคลนอาหารและไข่จะฟักเป็นตัวดำเนินชีวิต
  ตามปกติต่อไป
คุณอยู่ที่หน้า :  การสืบพันธุ์ / การสืบพันธุ์ของสัตว์ หน้าที่ 13/30